Dokument Ostrov hudby

Nakrútili sme dokument o alternatívnej hudobnej scéne na Slovensku. Premiéru mal v Holandsku.
Dátum uverejnenia: 28. januára 2019

V roku 2016 sa spojili 4 nezávislé hudobné vydavateľstvá, aby spoločne vytvorili unikátny projekt Ostrov hudby. Projekt získal ocenenie za prínos do hudby a veľkú priazeň u širokej verejnosti, rozšíril sa o vzdelávanie, koncerty a viaceré kompilácie.

Foto: Ondrej Kočšík

V roku 2017 iniciátor myšlienky Richard Čermák oslovil Martinu Slovákovú s ponukou režisérsky a spoluautorsky pripraviť rovnomenný dokument. Naša Martina sa pre projekt nadchla natoľko, že sa rozhodla uchopiť ho ako autorský dokument a celú výrobu zastrešiť aj producentsky. Práve videoklipy a krátke dokumenty o začínajúcich kapelách alebo videá pre Rádio_FM stáli totiž na začiatku jej audiovizuálnej tvorby. „Je to môj dobrovoľný príspevok k šíreniu domácej hudby za hranice ‘slovenského ostrova’. Zároveň sa mi páči myšlienka, že nielen verejný sektor formou grantov a dotácií, ale aj súkromný sektor by mal podporovať rôzne témy a neziskové iniciatívy. My v Cukru production pravidelne podporujeme neziskovky a tento rok som sa to rozhodla urobiť v širšom kontexte – podporíme hudbu,“ povedala Martina pre denník Pravda. Rozpočet dokumentu bol 40 000 EUR.

Foto: Martina Mlčúchová

Premiéra dokumentu sa uskutočnila v Holandsku počas prestížneho európskeho showcase festivalu Eurosonic. Práce na dokumente prebehli od leta 2017 do januára 2019, samostatných natáčacích dní bolo 60, nakrúcania sa realizovali aj na ôsmich festivaloch. Točili sme rozhovory, skúšobne, väčšie i menšie koncerty, natáčali sme aspoň v jednom klube z každého krajského mesta. “Vidieť v ňom môžete nielen uznávané mená slovenskej hudby, ale aj ľudí, ktorí jej najviac pomáhajú. Slovenskí promotéri, vydavatelia domácej hudby, predstavitelia kultúrnych priestorov i organizátori veľkých hudobných festivalov,” píše portál NOIZZ. Na ploche 25 minút sa prirodzene jedná o výsek hudobného priemyslu, dramaturgicky však nadväzujeme na kompilácie Ostrov hudby a venujeme sa hudbe mimo slovenského mainstreamu. Cieľom kreatívneho tímu bolo vytvorenie voľne šíriteľné, kvalitného a dynamického online prezentačného nástroja. Dokument je pripravený v angličtine (so slovenskými aj anglickými titulkami) a zadarmo dostupný na Youtube. Kto je divákom dokumentu Ostrov hudby? “Vi­díme troch di­vá­kov. Prvý je za­hra­ničný di­vák, nad­še­nec či hu­dobný pro­fe­si­onál, ktorý cez náš krátky do­ku­ment do­stane vhľad do slo­ven­ského dia­nia. Ak bude chcieť lep­šie spoz­nať účin­ku­jú­cich v do­ku­mente, cez nich sa do­stane k ďal­ším, my sme sta­no­vili via­ceré body tejto siete, od kto­rých sa môže od­pic­hnúť. Dru­hým di­vá­kom je slo­ven­ský fa­nú­šik tejto hudby. Ak po­cíti hr­dosť a ra­dosť zo scény, v ktorú verí a sto­tožní sa s tým, ako ju vy­kres­líme, bu­deme veľmi radi, ak bude po­ve­do­mie o nej ší­riť ďa­lej. Preto je do­ku­ment krat­šieho for­mátu, na­krú­tený dy­na­mic­kým štý­lom on­line promo vi­deí a preto je už te­raz na You­tube na voľné ší­re­nie. Ďal­ším di­vá­kom môže byť Slo­vák, ktorý do­po­siaľ o ta­kejto hudbe na Slo­ven­sku ne­ve­del, alebo si mys­lel, že je to rov­naký biz­nis ako slo­ven­ský mains­tream a jed­no­du­cho sa do­zvie niečo nové.” povedala Martina v rozhovore pre StartitUP.
Viac o samotnom filme sa dozviete na stránke ostrovhudby.sk/film. Za mediálnu podporu ďakujeme aj Festivalu Pohoda, Rádiu_FM, Denníku N, časopisu .týždeň, portálu Hudba.sk, Full Moon Magazine, Klocher a mnohým iným.

Foto: Renáta Černayová

Vypočuť si môžete aj záznam debaty v Trenčíne. V rámci podujatia Choices diskutovali Martin Turzík z vydavateľstva Deadred Records*, autor konceptu Ostrov hudby Richard Čermák a Martina Slováková z Cukru.

 

Zdieľať